Bemutatkozunk

Kedves Látogató!

 


Szeretettel köszöntjük a miskolci Komlóstetői Református Általános Iskola honlapján!

 

 

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan” (Máté 11.28.)

 

Miskolc város talán legszebb helyén, Komlóstetőn, jó levegőn, nagy füves udvarral fogadjuk tanítványainkat. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek otthon érezzék magukat, és testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt megfelelően fejlődjenek. Tágas, jól felszerelt tantermekkel, modern tornateremmel, kulturált étteremmel, három számítástechnikai teremmel, több osztályban interaktív táblával, igényesen berendezett könyvtárral, sószobával, fejlesztőszobával fogadjuk a gyermekeket. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek. Töretlen ambícióval évről évre megújuló kreativitással végzik munkájukat. Alapvetőn fontosnak tartjuk a szülőkkel, mint partnerekkel való folyamatos együttműködést és véleménycserét, szoros együttműködést a Szeder Úti Tagóvodával és a környező óvodákkal.

A 2020-2021-es tanévtől az iskola fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

Nemcsak alapműveltséget, de keresztyén értékrendet, szemléletet is közvetítünk, ezt tekintjük iskolánk működésének alapjaként. Nevelő-oktató munkánk célja a korszerű ismeretek nyújtása és a református szellemiségű nevelés által a tanulók művelt, jellemes emberekké formálása.

Abban az életkorban vannak közöttünk és ránk bízva a gyermekek, amikor a legnyitottabbak és a legfogékonyabbak. Éppen ezért nagy a felelősségünk, hogy megismerjék azokat az etikai, erkölcsi normákat, amelyek egy életen át segítenek számukra eligazodni a különböző élethelyzetekben. A hit és erkölcstant minden gyermek felekezeti hovatartozása szerint tanulhatja iskolánkban (református, római katolikus, görög katolikus) heti 2 órában. 

Az intézményben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban megvalósuló pedagógiai elvek:

  • A tanulók ismereteinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
  • Önállóan és kritikusan gondolkodó, keresztyén értékrendű, művelt, önmagával és környezetével igényes fiatal nevelése.
  • Az iskola pedagógiájában családias légkör megteremtése, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

Kiemelten fontos a matematika és a magyar nyelv oktatása. Emellett megjelenik az idegen nyelvet tanítása már 1. osztálytól. Intézményünkben a felső tagozaton, 5-8. évfolyamokon a pedagógus javaslata és szintfelmérés alapján lehetőséget adunk emelt szintű idegen nyelv tanulására. Első osztálytól bevezetésre kerül a digitális kultúra tantárgy tanítása. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mai gyerekek már a digitális nemzedék legifjabbjai, ezért fontos, hogy az ehhez kapcsolódó kompetenciák beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. 

Az alsó tagozatos gyerekek a délelőtti tanítási órák után napközis foglalkozásokon vesznek részt, a felső tagozatos tanulók délutánonként a tanulószobán, szaktanárok segítségével készülhetnek fel a másnapi órákra.  Fontos célunk és feladatunk tanulóink minél jobb felkészítése a középiskolai tanulmányokra, ezért a 8. évfolyamon középiskolai felvételi előkészítőket tartunk magyarból és matematikából.

Szeretnénk sokféle lehetőséget biztosítani a gyermekeknek, hogy érdeklődésüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelően szakkörökben, sportfoglalkozásokon próbálhassák ki tehetségüket. Délutáni szakköreink: robotika, francia nyelv, természetvédelem, rajz, stúdió, énekkar. Sportolási lehetőségek: karate, foci, kézilabda, röplabda, tánc, atlétika. Zeneszerető diákjaink számára a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola szolfézs és hangszeres zene tanszaka működik iskolánkban.

Kiemelt feladatként kezeljük a tanulóink képességek szerinti fejlődését. Az iskolai munkában nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt. A tehetséggondozást a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont gazdagító programjai segítik. A sajátos nevelési igényű tanulóink számára egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakképzett gyógypedagógus támogatásával.

A mai változó értékeket képviselő világban az általunk kitűzött célok megvalósításán dolgozunk minden nap, mert mi, a Komlóstetői Református Általános Iskola dolgozói, hisszük és valljuk, hogy a legjobb befektetés a gyermekek hiteles nevelése.

Kérjenek további tájékoztatást, vagy előre egyeztetett időpontban látogassanak meg bennünket.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

A Komlóstetői Református Általános Iskola Vezetősége

 

Komlóstetői Református Általános Iskola 2022.