Lelki élet

 

Szeretettel ajánljuk a szülők figyelmébe a napi útmutatást tartalmazó Mai Ige kiadványt, mely elektronikus úton is elérhető. A honlapjukon egyéb hasznos kiadvány is megrendelhető.
https://www.maiige.hu/maiige

A felsős diákok figyelmébe ajánljuk a  Tini Mai Ige kiadványt, mely napi útravalót kínál a fiatalok számára.
https://tini.maiige.hu/home/wft

Alsós tanulóinknak pedig szeretnék a figyelmét felhívni a csodaklikk.com oldalra, ahol bibliai történetek, játékok várják őket.

 

CS-A-L-A-D-I-I-S-T-E-N-T-I-SZ-T-E-L-E-T-2.-FELEV-OSSZESITO

 

 

 

Imádságok

Az Úr imája (Mi Atyánk): Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az Apostoli Hitvallás (Hiszek egy…): Hiszek egy Istenben,mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Reggeli ima: Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem, Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. El ne hagyj a mai napon, Légy kísérőm a jó úton, hogy parancsod meg ne szegjem, Krisztusomat hűn kövessem. Ámen.

Esti ima: Én Istenem, jó Istenem, Becsukódik már a szemem, De a tiéd nyitva Atyám, Amíg alszom vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre, Meg az én szeretteimre, Mikor a nap újra felkel, Köszönthessük egymást reggel. Ámen.

Étkezés előtti ima: Jövel Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Étkezés utáni ima: Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott. Ámen.

Templomban istentisztelet előtt: Szent házadban megjelentem, Én Istenem áldj meg engem, Had dicsérlek buzgón téged, Vésd szívembe szent Igédet. Ámen.

Templomban istentisztelet után: Házamba is jöjj el velem, Tedd templomoddá Istenem, Ha áldott volt bejövésem, Legyen áldott kimenésem. Ámen.

A BIBLIA

A reformátusok számára a Szentírás Isten kijelentésének dokumentuma. Ebben Isten mindent elmondott magáról, amit nekünk róla tudni kell és lehet – az Igében tökéletesen kijelentette megváltó akaratát az ember számára, így ez a mi hitünk és cselekedeteink szabályzója, vallásunk igazságainak biztosítéka. Természetesen egyetlen, a Szentírást olvasó ember sem mondhatja, hogy mindent tud Istenről, főként, hogy birtokolná az Istent. De a Szentírást helyesen értve azt mindenképpen vallhatja a Krisztusban újjászületett, hívő ember, hogy a legfontosabbat tudja Istenről, önmagáról és a világról: mert a Szentírás üzenete Krisztus, akiben Isten minden számunkra fontosat elmondott magáról és hozzánk való viszonyáról.

 

On-line olvasható Bibliák:

PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ (revideált) BIBLIA
Az 1975-ben megjelent teljes Szentírás héber és görög eredetiből fordított szövegének revízióját olvasói észrevételek és hozzászólások figyelembevételével revíziós bizottság készítette el. Nyelvezete az eredetihez való hűség mellett a mai beszélt magyar nyelvet tükrözi.
Megjelent a Vizsolyi Biblia 400 éves jubileumára, 1990-ben.

PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA Revíziója
A bibliafordítás szakértői szerint általában nemzedékenként egyszer felül kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló és naponként használatos bibliafordítás nem szorul-e revízióra, javításra. Ezért a protestáns új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársulat Alapítvány 2005. december 6-i Közgyűlésén úgy határozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás előmunkálatait. 2006-ban megkezdődött az észrevételek gyűjtése, 2009-ben pedig a beérkezett észrevételek rögzítése és értékelése. Ezzel elindult a bibliarevíziós folyamat, amely jelenleg a Bibliatársulat szolgálatának legfontosabb tevékenysége.
A revízió során elkészült könyveket folyamatosan publikálják az interneten, bizonyos időközönként pedig egyházi lapok mellékleteiben is. Ezek a próbakiadások még nem a végleges szöveget tartalmazzák, inkább csak 90%-os befejezettségűnek tekinthetők.

BIBLIA Honlapja
A folyamatosan bővülő oldalakon tájékozódhatunk a Biblia kialakulásáról, kéziratairól, fordításairól, a benne található értelmezési alapelvekről, felépítéséről, tartalmáról és mondanivalójáról.
Megismerhetünk Bibliai tárgyú régészeti eredményeket és térképeken követhetjük nyomon a bibliai eseményeket.

Új BIBLIA Oldal
10-féle Bibliafordítás egy helyen, köztük héber, görög és latin nyelven.
TOTAL BIBLIA
A bibliafordítások online lexikonja

Egyéb linkek:
Biblia olvasó kalauz
Bibliai témájú lapok gyűjteménye